Óvodánk bemutatása

Óvodánk bemutatása

Bevezetés

 

óvoda udvar1995 tavaszán Pest külső kerületeiben szülői csoportok alakultak ki, amelyekben létrejött az akarat, hogy gyermekeiket Waldorf óvodában és iskolában kívánják neveltetni és taníttatni.
Megalakult a Pesti Waldorf Pedagógiai Egyesület, amely pedagógusokból, kispesti, csepeli, erzsébeti, lőrinci és zuglói szülőkből állt. A kispesti önkormányzat jóvoltából, egy akkor már négy éve használaton kívüli, üres épületben kezdhettünk hozzá az iskola és az óvoda kialakításához. Az átalakítások és a felújítás után az intézmény alkalmassá vált a pedagógiai célok megvalósítására.
Az első osztály elindulása után, 1995. október közepén az óvoda is megnyitotta kapuit.

 

 

Kirándulás2000-ben új, nagyobb épületbe költözhetett az Intézmény, ahol már külön álló épületben és külön kis kerttel kezdett el működni az óvoda, a 12+1 évfolyamos iskola mellett. A Waldorf óvodai ellátás iránt évről–évre nőtt az igény.
15 év után, 2010 tavaszán megérett az idő arra, hogy óvodánk, Intézményünk bővülhessen, és egy második csoport megszületéséért tehessünk erőfeszítéseket. Az érdeklődő szülők száma már igen nagy létszámú volt, ők hónapokon keresztül komoly elszántsággal keresték a megoldást arra, hogy gyermekük mindenképpen Waldorf óvodába járhasson.
Az tűnt a legjobb megoldásnak, ha az óvodánk épületét hozzuk rendbe, oly módon, hogy két csoportnak adhasson majd helyet. (Évtizedekkel ezelőtt is már 3 csoportos óvoda működött az épületben.)
2010 szeptemberétől, 2 csoportos óvodává bővültünk, 3 óvónő volt 45 gyermekkel.
2013 szeptembere óta – a törvényi előírásoknak megfelelően – csoportonként 2-2 pedagógus van a gyerekekkel. Az Árnika csoportban mindketten elvégezték a Waldorf óvoda-pedagógusképzést, a Levendula csoportban egy waldorf pedagógus és egy pedagógiai asszisztens van.

Az óvodánkról

 


Gyermek csoportjaink osztatlan szervezésűek. Ebben a szervezési formában látjuk legjobban biztosítva a modellkövetést, az utánzásra jó sok lehetőség adódik, eredményesebb a szocializálódás, könnyebben válnak önállóvá a gyermekek. A gyermekek megtanulják, hogyan alkalmazkodjanak egymáshoz, fokozódik empátiás képességük, természetesebben elfogadják a különbözőséget. Konfliktusmegoldó képességük jól fejlődik, kialakul bennük a megegyezésre való képesség. Életszerű helyzetek jönnek létre. A testvérek, barátok, ismerősök segítik a beszoktatás folyamatát.
A már kialakult, nagyok által alkalmazott szokásrend, viselkedés, a kicsik számára természetes velejárója az óvodai életnek. Az eltérő fejlettségű gyermekek nem szigetelődnek el. Mindenki talál partnert vagy támogatót, ha segítségre szorul. A baráti csoportok kialakulása színes és változatos lehetőségeket kínál.
A gyermekek felvételekor figyelembe vesszük a gyermekek érdekeit, figyelünk a különböző életkorú gyermekek csoporton belüli arányára, a nemek arányára, és a gyermekközösségek szociális összetételére.
Az óvodába kerülő gyermekek képességeinek fejlettségi szintje eltérő. Nevelői kollégiumunk ezt a különbséget természetesen fogadja, és tiszteletben tartja az egyenlő hozzáférés biztosításával. Ugyanakkor a gyermek fejlődésének első hét évét, soha vissza nem térő lehetőségnek tartjuk, amikor is számos fejlődési elmaradás korrigálására van esély.

Ovi
A nevelői kollégium számára sikerélmény, hogy a szülők nevelőpartnerüknek tekintenek bennünket, bizalommal fogadnak minket, s az óvodában otthonosan érzik magukat. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. A családok erőfeszítést tesznek mindezért az óvodai élet gazdagítására, pedagógiai munkánk hatékonyságát nagymértékben segítik, nélkülözhetetlen számunkra az együttműködésük.
Nevelőtestületünk igényes szakmai képzettségű. Mind a négyen folyamatosan részt veszünk szakmai napokon, konferenciákon. Fontos számunkra a Waldorf óvónőkkel való folyamatos kapcsolat, ezért regionális konferencián is együttdolgozunk a közelben lévő Waldorf óvodák óvónőivel, ez biztosíték mindannyiunk számára a minőségi pedagógiai munka megvalósítására.
Mind a testi, mind a lelki, szellemi fejlődésnek nagy jelentőséget tulajdonítunk. A megtestesült és magát testiekben, lelkiekben kinyilvánítani törekvő individualitásnak vannak az életkorral változó, megismerhető és regisztrálható törvényszerűségei. Ezek a változások nyomon követhetőek és meglehetős határozottsággal különítik el az egyes életkori szakaszokat egymástól. Segítséget nyújtunk ahhoz, hogy a gyermekek a lehetőségek széles körével találkozhassanak a fejlődésük útján, s képesek legyenek kiválasztani a személyiségüknek megfelelőt.

Az óvodás gyermekkor jellemzői

 

Nyár ünnepA kisgyerek érzékleteiben él. Minden, ami a környezetében történik, akarva-akaratlanul hatást fejt ki rá. A látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás benyomásai töltik ki belső világát, ezek irányítják és vezetik tapasztaló, megismerő tevékenységében. (S ezen túlmenően természetesen a “többi” érzéklet, mint például a nagy fontosságú egyensúly érzékelés, vagy a saját mozgásokat visszajelző kinesztetikus érzékelés.)
A gyerek azonban nem csak a fizikai világot érzékeli, hanem a pszichikus világot is. Ezen belül elsősorban a számára fontos másik embert – az anyát, apát, testvéreket, majd az óvónőt.
A Waldorf-pedagógia felfogása szerint a gyerek nem csak kommunikatív és metakommunikatív jelzésekben fogja fel a másik ember pszichikus állapotát, realitását, hanem mintegy közvetlenül is. Átél – ha nem is tudatosan – olyan gondolatokat és érzelmeket, melyeket a környezetében élő, számára fontos személyek gondolnak és éreznek.
Az első években még nagyon közel áll egymáshoz a testi és a lelki fejlődés, és így számos kölcsönhatás figyelhető meg: ha szeretettel, figyelemmel, örömmel, pozitív érzéssel és gondolattal vesszük körül a kisgyereket, akkor az kedvezően hat az ő érdeklődésére, az érzékelés intenzitására szívesen utánoz. Egy inger gazdag, sok érzékszervet igénybe vevő környezet előhívja a gyerek belső aktivitását, erősíti a tevékenységekben, mozgásban is megnyilvánuló “testi intelligenciáját”.
Nagyon fontos, hogy a gyereknek elég ideje legyen arra, hogy a saját tempója szerint tudja felfedezni a világot, feldolgozni tapasztalataiból származó élményeket, és elsajátítani a sokféle minőséget, különbözőséget mindegyik érzékszerv területén. A kisgyereket környező felnőtt világ felelőssége és egyben feladata, hogy biztosítsa az inger gazdag fizikális, pszichés környezetet és, hogy ne “csapják be” érzékleteiben: – ezért javasolt a természetes anyagok használata, a fajsúly és a felületi viszonyokat “tévesen” reprezentáló műanyagjátékokkal szemben (az állat szőrös, a fém fémes tapintású és nehéz, stb.)
– mindezen felül: a nevelőnek megfelelő belső tartalmakkal – érzelmekkel és gondolatokkal kell a gyerekek közé lépnie. Az óvodai nevelésben fontos számunkra, hogy gyermekközpontú és befogadó legyen, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.

Az óvodai nevelésünk feladatai

 

A gyermekek szabad, individuális fejlődését biztosítani úgy, hogy kreativitásuk, lelkük, szellemük mindenféle erőszak nélkül fejlődhessen.
Annak érdekében, hogy bátran vállalják önmagukat, következetesen serkentjük a gyermekeket önálló meglátásokra, munkálkodásra.
Ehhez elengedhetetlen, hogy nagyfokú érzelmi biztonságot nyújtó, őszinte légkör vegye körül őket, ugyanakkor az is fontos, hogy a gyermek a maga által teremtett szociális helyzeteket, konfliktusokat maga oldhassa meg, még akkor is, ha ez adott esetben nem mindig könnyű.
Minden hét ugyanazon napján ugyanazt a tevékenységet végezzük, így ritmikusan ismétlődően van lehetőségük a gyermekeknek arra, hogy játékidőben szabadon részt vehessenek a különböző képességfejlesztő tevékenységekben, igényük és tetszésük szerint.

Heti ritmus

HÉTFŐ – RAJZOLÁS
KEDD – MÉHVIASZGYURMÁZÁS
SZERDA – GYAPJÚKÉP KÉSZÍTÉS, EURITMIA
CSÜTÖRTÖK – CIPÓDAGASZTÁS
PÉNTEK – FESTÉS
A napot átszövik a játék, éneklés, festés, rajzolás, formázás, kertészkedés, az évszakoknak, ünnepeknek megfelelő munkák természetes tevékenységi formái. Az óvodásokkal minden nap meghatározott időt töltünk a szabadban “rossz idő” esetén is (megfelelő öltözetben). A játék mellett ezt az időt is az évszaknak megfelelő tevékenységi formák gazdagítják. A hét napjaihoz kötődő, mindig vissza-visszatérő azonosságok tagolják a hetet érzékletesen. A kisgyerek igényli az ismert és áttekinthető ismétlődésekkel tagolt időrendet.
Napi- és hetirendünket a folyamatosság és rugalmasság jellemzi. A szokásrendszer, a visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekben

Napirend

 

7.15.-7.30 Az óvónők közösen kezdik el a napot, előkészítik aznapi tevékenységeiket.
7.30.-8.30 A gyerekek megérkeznek, bekapcsolódnak a játékba.
8.30.-10.00 A szabad játék ideje: A gyerekek önállóan játszanak, míg az óvónők a hét különböző napjaihoz és az évkör ritmusához igazodó munkát végeznek, elkészítik a tízórait, előkészítik a művészeti tevékenykedéseket, amelyekbe a gyermekek, ha akarnak, szabadon bekapcsolódhatnak.
10.00.-10.15 Rendrakás: Ezt az óvónők és a gyerekek együtt végzik.
10.15.-10.20 Reggeli kör: Körben gyülekezünk az évszakasztalnál, gyertyagyújtás, köszöntjük az aznapot, az időjárásról versben vagy dalban “beszélünk”, imaszerű verset mondunk. Megemlítjük a hiányzókat.
10.20.-10.35 Ritmikus játék: Az óvodásokhoz szabott történetbe ágyazott verses, énekes, ritmikus mozgás.
10.35.-12.10 Öltözés, Szabad játék az udvaron, munka a kertben vagy séta.
12.10.-12.15 Udvaron rendrakás
12.15.-12.25 Öltözés, Kézmosás: Ezt követően egyéni játék a gyerekekkel például: “lovagoltató”-játék, ujj-játék, illatos olaj osztása a tenyerekbe.
12.25.-12.40 Tízórai: A csoportba járó gyermekek az óvónőkkel egy asztalnál, közösen asztali áldással kezdik, és megköszönéssel fejezik be az étkezést.
12.40.-12.45 Kézmosás, fogmosás
12.45.-13.00 Mese vagy bábozás, az óvodai nap közös befejezése, elbúcsúzás. A szülők az öltözőben várják a gyermeküket
13.00.-13.30 Mosogatás, rendrakás, takarítás.

Az évkör ünnepei

 

 • Évkezdő kirándulás a családokkal,
 • Szt. Mihály napi sárkányeregetés családokkal,
 • Bátorságpróba, (óvodai délelőtt)
 • Szt. Márton ünnep (nov.11. d.u. a családokkal),
 • Adventi reggeli éneklések
 • Szt. Miklós (dec.6. óvodai délelőtt)
 • Adventi kert, (óvodai délelőtt)
 • Vízkereszt (jan.6.)
 • Három király időszak (január végéig)
 • Farsang, (óvodai délelőtt)
 • Tavasz születésnapja (márc.21.)
 • Húsvét,
 • Mennybemenetel, (óvodai délelőtt)
 • Pünkösd, (óvodai délelőtt)
 • Nyárünnep (családi hétvégi délután)
 • Születésnapok (óvodai délelőtt)

Letölthető dokumentumok

Vélemény, hozzászólás?

FEL
Kispesti Waldorf Óvoda, Általános iskola, és Gimnázium

Facebook

X

ÁLLÁSHIRDETÉSEINK

bezár
 1. Gimnáziumunk egyetemi diplomás fizika szakos pedagógust keres óraadói státuszba.

Waldorf-pedagógiai végzettség előnyt jelent!

Önéletrajzokat az intézmény címére várjuk: iskolainfo@waldorfkispest.hu

PHA+PGlmcmFtZSBhbGlnbj0ibWlkZGxlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgaGVpZ2h0PSI2MDAiIHNjcm9sbGluZz0ieWVzIiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cud2FsZG9yZmtpc3Blc3QuaHUvcG9wLXVwLXN6aW5oYXovIiB3aWR0aD0iMTA1MCI+PC9pZnJhbWU+PC9wPg==
bezár

Nyitott Kapuk


A Kispesti Waldorf Iskola megrendezi az óvoda és az iskola iránt érdeklődők számára aNyitott Kapuk rendezvénysorozatát. Ezekre a kedd délutánokra azokat az érdeklődőket várjuk, akik szeretnének bepillantást nyerni a Waldorf pedagógiába, és a Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium életébe. Az első alkalomra gyerekeket is szívesen látunk, a további előadásokra viszont csak felnőtteket várunk!

Időpontok:

 • 2015. február 10. 17 óra Kiállítás a diákok munkáiból, közben az iskola diákjai zenélnek. Kb. 18:30-tól festés.
 • 2015. február 24. 17 óra Előadás az intézmény történetéről, valamint általánosságban a Waldorf pedagógiáról. Kb. 18:30-tól Euritmia.
 • 2015. március 3. 17 óra Iskola: a Waldorf pedagógia 1-12. osztályig tartó íve. Óvoda: Beszélgetés az óvodai Waldorf pedagógiáról.
 • 2015. március 10. 17 óra Iskola: az elsős osztálytanító bemutatkozása. Óvoda: tájékoztatás a jelentkezés módjáról, kérdezz-felelek.

SÜRGŐS ÁLLÁSHIRDETÉS

bezár

Kispesti Waldorf Iskola egyetemi, vagy főiskolai tanári diplomával rendelkező osztálytanítót keres leendő 1. osztálya mellé 2017. szeptemberétől.Önéletrajzokat az iskolainfo@waldorfkispest.hu e-mail címre várjuk.

SÜRGŐS ÁLLÁSHIRDETÉS

bezár

Kispesti Waldorf Iskola egyetemi, vagy főiskolai tanári diplomával rendelkező osztálytanítót keres leendő 1. osztálya mellé 2017. szeptemberétől.Önéletrajzokat az iskolainfo@waldorfkispest.hu e-mail címre várjuk.

ÁLLÁSHIRDETÉSEINK

bezár
 1. Gimnáziumunk egyetemi diplomás fizika szakos pedagógust keres óraadói státuszba.

Waldorf-pedagógiai végzettség előnyt jelent!

Önéletrajzokat az intézmény címére várjuk: iskolainfo@waldorfkispest.hu

Ajánld fel adód 1%-át egyesületünknek!

Nem árulunk el titkot, hogy egy non-profit szervezet, mint a mienk is, egyik nagy anyagi segítségét az SZJA 1%-ának felajánlása jelenti.
Ezzel a lehetőséggel minden adófizető állampolgár élhet, eldöntheti, melyik szervezetet támogatja úgy, hogy neki semmibe nem kerül.
Ne hagyd ki ezt a lehetőséget, hiszen ha nem nyilatkozol, az államkasszába megy a pénz, pedig az 1% egy-egy szervezet létét jelentheti.

bezár
Adószámunk: 18080100-1-43
Köszönjük felajánlásodat! Adataidat bizalmasan kezeljük!
Ajánld fel adód 1%-át egyesületünknek!

Nem árulunk el titkot, hogy egy non-profit szervezet, mint a mienk is, egyik nagy anyagi segítségét az SZJA 1%-ának felajánlása jelenti.
Ezzel a lehetőséggel minden adófizető állampolgár élhet, eldöntheti, melyik szervezetet támogatja úgy, hogy neki semmibe nem kerül.
Ne hagyd ki ezt a lehetőséget, hiszen ha nem nyilatkozol, az államkasszába megy a pénz, pedig az 1% egy-egy szervezet létét jelentheti.

bezár
Adószámunk: 18080100-1-43
Köszönjük felajánlásodat! Adataidat bizalmasan kezeljük!